Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Echte Bakker Van der Steen. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Echte Bakker Van der Steen te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

 2. Aanbiedingen en prijzen
  Aanbiedingen door en prijzen van Echte Bakker Van der Steen zijn vrijblijvend. Echte Bakker Van der Steen accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Echte Bakker Van der Steen behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 3. Bestellingen
  Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Echte Bakker Van der Steen behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

 4. Bezorg- en administratiekosten
  Echte Bakker Van der Steen heeft een eigen bezorgservice. De bezorgkosten worden gerekend buiten een straal van 4KM vanaf onze winkels, per bezorg adres. De bestelling tussen 08.00 en 16.00 uur bezorgd, zie ook punt 5. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, Zijn hier administratiekosten per verzonden factuur aan verbonden.

 5. Leveringen
  Echte Bakker Van der Steen zal steeds streven naar snelle levering van de bestelling. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder punt 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Echte Bakker Van der Steen ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De te leveren goederen kunnen enigszins afwijken van de voorbeelden
  in de fotoboeken en de webshop, hiervoor kan Echte Bakker Van der Steen niet verantwoordelijk worden gesteld.

 6. Betaling
  De klant voldoet bij Echte Bakker Van der Steen aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt 3 bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels of aan de bezorger. In het geval dat Echte Bakker Van der Steen een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bank. Wordt de bestelling via de webshop geplaatst bestaat de mogelijkheid tot online betalen via iDeal.

 7. Overdracht van risico en eigendom
  Het risico van het geleverde producten gaat van Echte Bakker Van der Steen over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt 6, bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

 8. Klantgegevens
  Indien de klant aan Echte Bakker Van der Steen opgave doet van een adres is Echte Bakker Van der Steen gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt 6. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen direct te vermelden.

 9. Aansprakelijkheid
  Echte Bakker Van der Steen is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Echte Bakker Van der Steen is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Echte Bakker Van der Steen komen. Echte Bakker Van der Steen draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Echte Bakker Van der Steen eveneens geen verantwoordelijkheid. Echte Bakker Van der Steen is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Echte Bakker Van der Steen, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Echte Bakker Van der Steen. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Echte Bakker Van der Steen uitgesloten.

 10. Diversen
  De klant van Echte Bakker Van der Steen dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Echte Bakker Van der Steen geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Echte Bakker Van der Steen garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Echte Bakker Van der Steen het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Echte Bakker Van der Steen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Echte Bakker Van der Steen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 11. Rechten
  Alle contacten en transacties met Echte Bakker Van der Steen geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Echte Bakker Van der Steen. Niets uit uitgaven of publicaties van Echte Bakker Van der Steen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanEchte Bakker Van der Steen.
  Lay out en structuur zoals kleurstellingen , foto’s en het esthetisch aangezicht van alle pagina’s en dit alles in de ruimste zin des woord betreffende de site www.vandersteen.echtebakker.nlzoals deze draait in het heden of gedraaid heeft in het verleden zijn te beschouwen als intellectueel eigendom en rust copieright op in eigendom van Echte Bakker Van der Steen. Niets van de site mag zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden.

 12. Toepasselijk recht
  Op alle rechtsbetrekkingen tussen Echte Bakker Van der Steen en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 13. Klachten
  De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Echte Bakker Van der Steen te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Echte Bakker Van der Steen te worden gemeld.